divendres, 7 d’agost de 2020

El barri Campamà i la inundabilitat

El Ple municipal de juliol va aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General de Begues que afecta al barri Campamà (MPPG 23). Aquesta aprovació encara no és efectiva i en els propers mesos podria aconseguir el vist i plau definitiu de la Generalitat. A grans trets el document urbanístic fa una proposta detallada d'ordenació del barri, regula la edificació, defineix de forma precisa el traçat d'un vial i aprofundeix en el tema de la inundabilitat.

Per tal que sigui entenedora la conclusió que desenvoluparé al final d'aquest escrit, adjunto mitja dotzena de plànols, l'enllaç a documents complets i comento de forma resumida l'evolució de la tramitació urbanística que s'ha produït en aquest indret durant aquests darrers quatre anys.


ESTAT ACTUAL DE LA EDIFICACIÓ AL BARRI

En aquest plànol d'ordenació es veu el barri en el seu estat actual (Imatge 1) amb les seves edificacions i el seu entorn immediat segons consta al projecte presentat. S'ha de tenir en compte que fa poc s'ha edificat un nou habitatge situat a llevant de Ca l'Agustí que no està grafiat i que cal dibuixar, altrament l'estat actual del plànol no és coincident amb la realitat.


Imatge 1. Estat actual de les edificacions al Barri Campamà. Font: Modificació del PGOU núm.23 "Barri Campamà". Aprovació Provisional


PLA GENERAL DE 1997

Aquí exposo el plànol d'ordenació d'aquest barri tal com el va qualificar el Pla General de Begues l'any 1997. En aquesta proposta s'establia que un futur Pla Especial hauria d'acabar de definir amb precisió com s'ha d'ordenar el barri. Observeu que, pel costat de llevant, no s'incloïa la masia abandonada de Ca l'Agustí ni el seu entorn immediat sud fins a arribar a la riera de Begues.

El Pla General proposava per al barri Campamà una tramitació urbanística similar al que s'ha aprovat recentment per el barri de la Rectoria.


Imatge 2. Detall del Barri Campamà del Pla General d'Ordenació Urbanística de Begues del 1997.


AVANÇ DE PLA DE 2016 (FASE 1)

A finals del 2016 es va aprovar, per Decret d'Alcaldia, el document de l'Avanç de Planejament de la MPPG 23 on es va posar sobre la taula la possibilitat d'ampliar l'àmbit del barri incorporant la masia de Ca l'Agustí i altres terrenys situats al sud de la masia tal com es veu al plànol d'ordenació (Imatge 3). Aquest document no es va aprovar ni per Junta de Govern ni per Ple i no va ser divulgat de forma generosa entre la ciutadania.

Imatge 3. Proposta d'ordenació a l'Avanç de Planejament de 2016.

La proposta no s'aguantava per enlloc. L'equip redactor no coneixia la singularitat del territori i va proposar que es poguessin bastir dotze noves edificacions aïllades, deu d'elles en els sòls inundables dels horts del barri Campamà. Tampoc no va tenir en compte la perllongació del carrer Romaní que hauria d'enllaçar amb el carrer Industria a prop del Caprabo, tal com establia de forma coherent les directrius de mobilitat del Pla General de 1997.

Durant el període d'informació publica es van presentar diverses al·legacions de particulars, de partits polítics i del Centre d'Estudis Beguetans (CEB). També es va reunir la “Comissió de Patrimoni i Estètica” (*) per debatre aquest tema on el CEB va incidir en algunes d'aquestes importants deficiències i mancances, segons consta a l'acta.


APROVACIÓ INICIAL DE 2018 (FASE 2)

El document de l'aprovació inicial de la MPPG 23 es va tramitar per Ple el 2018 on es van introduir nombroses modificacions respecte la proposta d'Avanç, ja que s'incorporaven part de les al·legacions que s'havien tramitat a l'Avanç de Pla.

Al plànol d'ordenació (Imatge 4) es poden observar els canvis amb la reducció de l'àmbit a l'entorn de Ca l'Agustí, la delimitació amb millor precisió els tres sectors del barri per tal de poder gestionar per separat les singularitats de cada indret les seves característiques edificatòries, es va descartar la proposta de posar algunes edificacions als horts inundables propers a la riera de Begues, apareixen quatre noves edificacions en lloc de dotze i es va recuperar la perllongació del carrer Romaní fins el carrer Indústria.


Imatge 4. Proposta d'ordenació de l'Aprovació Inicial de 2018.

Durant el període d'informació pública es van presentar noves al·legacions de particulars, de partits polítics i del CEB. També es va tornar a reunir la “Comissió de Patrimoni i Estètica” per debatre aquest tema (aquí en podeu consultar l'acta). Però aquesta trobada es va produir una vegada s'havia aprovat inicialment el document. Per coherència i per sentit comú, les Comissions s'haurien de reunir abans d'aprovar els documents, altrament deixa de tenir sentit convocar una Comissió consultiva. Malauradament l'equip de govern municipal té una percepció diferent del que s'entén per participació ciutadana.


APROVACIÓ PROVISIONAL DE 2020 (FASE 3)

El document de l'aprovació provisional es va tramitar el passat mes de juliol (en dos volums, que podeu consultar aquí: 1 i 2) on s'introdueixen petits canvis que no alteren substancialment el que s'havia aprovat inicialment. A continuació podeu observar el plànol d'ordenació.

Imatge 5. Proposta d'ordenació de l'Aprovació Provisional de 2020.

El fet més destacat d'aquest nou document és la incorporació d'un qüestionat document complementari o addenda que va exigir l'Agència Catalana de l'Aigua per aprofundir i conèixer amb més precisió noves dades que no estaven suficientment detallades sobre la possible inundabilitat d'aquest barri. En aquesta addenda s'esmenta que el pont de la Variant sobre la riera de Begues no està correctament dissenyat ja que ”...actua com una presa creant una espècie d'embassament...” tal com trobareu explicat al punt 7 del Volum II. Aquesta observació és nova i preocupant, ja que no havia estat explicada ni divulgada fins que fa poc hem tingut coneixement de la totalitat de la documentació de l'aprovació provisional.

En el meu darrer escrit en aquest blog, esmentava el tema de les rieres de Begues en general i les mancances que teníem a nivell de prevenció de riscos. Insisteixo que cal conèixer a fons el tema de la inundabilitat de la totalitat de les rieres de Begues abans de incidir només en un tros del seu recorregut. Només cal mirar el parcial estudi d'inundabilitat del barri Campamà per veure de quina manera l'addenda fuig d'estudi i escapça de forma arbitrària els límits del traçat cap a llevant i cap a ponent sense donar a conèixer l'entorn immediat i proper de la zona.

Pel que fa a les noves edificacions situades dins de límits potencialment inundables només observo que es gira lleugerament un edifici (gairebé inapreciable) per tal que no sigui engolit dins d'una de les noves corbes d'inundabilitat que s'han redibuixat segons la addenda. Al meu entendre no deixa de ser una proposta temerària la de situar uns edificis en aquest indret al límit de la inundabilitat. Proposo situar les noves edificacions de forma compacte a prop del carrer Industria en un indret situat en un punt alt del barri.

El nou traçat del carrer Romaní, tal com està dibuixat, provocarà importants desmunts de terreres segons es veuen a les seccions T1 i T3 del futur carrer Romaní (pàgina 151) i una innecessària duplicitat de vials. Proposo modificar el traçat segons els esquemes que vaig aportar a les al·legacions (Imatge 6) que vaig presentar ja que facilita la lògica ampliació de l'àmbit pel sector de ponent, no crea voluminosos desmunts de terres i aprofita els vials existents a prop del Caprabo.

Imatge 6. Proposta d'ordenació que vaig presentar a les al·legacions de l'Aprovació Inicial de 2018.

CONCLUSIÓ

Estem davant d'una tramitació de modificació puntual del Pla General per a un barri històric on es poden encabir modestes propostes urbanístiques que millorin uns paràmetres que no es van tenir en compte fa vint-i-cinc anys, com són el tema del manteniment de l'estructura edificatòria, la mobilitat, l'habitatge social, la inundabilitat i la sostenibilitat d'aquest barri. Totes les modificacions puntuals del Pla General de Begues (fins ara se n'han fet més de 25) han incidit amb més o menys intensitat en aspectes similars. No veig el per què no podem ser més agosarats en aquest barri i incidir amb més contundència en alguns aspectes. Tampoc cal ser excessivament conservador i deixar-ho tal com estava al segle XIX.

En aquesta proposta que s'ha aprovat provisionalment, s'ha acordat conservar i protegir la part ja edificada i consolidada al voltant del carrer Campamà i també de l'entorn de la masia de Ca l'Agustí, tanmateix considero que quedarà excessivament encaixonada i poc visible.

Convindria respectar de forma generosa i previsora la possible inundabilitat dels futurs edificis que es dibuixen a prop de la riera i no passar de puntetes amb els ajustats límits segons l'“esmolada” addenda de l'informe d'inundabilitat que trobareu al punt 7 del Volum II. Proposo encabir una edificació plurifuncional o plurifamilar (a poder ser d'habitatges de promoció pública) a la part superior del carrer Indústria que reculli algunes de les mancances edificatòries del barri i del municipi.

També tenim una bona oportunitat per rectificar i millorar la ubicació del traçat del carrer Romaní fins a encarar a prop del costat sud del Caprabo i a continuació enllaçar a la part superior del carrer Indústria.

Aquests temes es van plantejar de forma raonada a les al·legacions i a l'esbós que vaig tramitar a l'any 2016 i al 2018 i que no han estat acceptades per l'equip de govern municipal ni per l'equip redactor.dimarts, 14 de juliol de 2020

Les Rieres de Begues i l'Urbanisme

Antecedents 

En els darrers anys s’han tramitat diversos documents urbanístics i d’obres que d’alguna manera han incidit en la intervenció humana a l’entorn immediat dels espais fluvials de Begues. Entre aquests espais tenim la riera de Begues i les rieres de menor entitat que hi conflueixen, com la de l’Alzina, la de Can Figueres, la de Can Sadurní, la de Can Térmens, la de Mas Ferrer, la de Puigvoltor i la de la Clota, entre altres.

Imatge 1. Rieres i afluents de l'àrea urbana del municipi de Begues. Elaboració pròpia. Cliqueu aquí per una major resolució.

Per tal que hom pugui indagar i valorar les aportacions que s’han fet en el decurs dels últims anys, he fet una tria d’aquests documents on es detalla cronològicament una data de referència. D’aquesta manera se’n poden treure conclusions que ajuden a entendre i valorar la Diagnosi i Estudi d’Inundabilitat que ha encarregat l’equip de Govern de l’Ajuntament, i que segurament es donarà a conèixer a curt termini. La data d’entrega d’aquest document estava fixada a meitats de febrer de 2020.

Relació de documents urbanístics:


15/10/1997
S’aprova definitivament del Pla General de Begues on, a la seva memòria, s’esmenta la conveniència de redactar un Pla Especial Rieres. No realitzat.

05/04/2000
S’aprova el projecte constructiu de desviament provisional de la carretera al seu pas pel centre de la població. Al recorregut de la Variant es fa una agosarada proposta d’intervenció a la riera de Begues amb importants canvis de traçat i la creació d’onze ponts per creuar-la. Durant el 2003 s’executa el projecte.

10/01/2001
S’aprova el Pla Parcial Can Térmens on es fa una proposta d’intervenció paisatgística a la riera de Begues amb la creació de dos ponts. No executat.

22/01/2001
S’aprova el Pla Parcial la Parellada on es fa una proposta d’intervenció paisatgística a la riera de Begues i la construcció d’un pont a la riera de mas Ferrer. Al 2007 s’executa el projecte.

08/11/2001
S’aprova el projecte constructiu de la nova depuradora, on es preveu una intervenció puntual a la riera de Begues amb la construcció d’un pont. El 2004 s’executa el projecte.

01/01/2007
Re-urbanització del passeig de l’Església i el carrer Major. Es fa una nova canalització de la riera de l’Alzina sota el passeig.

29/08/2013
Restauració i reforma Plaça Camilo Riu. Afecta a la canalització de la riera de l’Alzina al seu pas sota la pèrgola. Realitzat.

17/02/2014
Integració paisatgística del Centre Cívic i la Biblioteca Municipal a l’entorn de la riera de Begues. Realitzat.

13/11/2017
Canalització i cobriment d’un tram de la riera de Can Figueres. Realitzat.

14/03/2018
Modificació Puntual del Pla General al Pla General al Barri Campamà. Es preveu una intervenció paisatgística a la riera de Begues. En tràmit.

9/01/2019
Intervenció paisatgística al pas soterrat de la rotonda de Mas Ferrer on conflueixen la riera de la Clota i la de mas Ferrer. Realitzat 

Des de l’any 1997 s’han creat diverses construccions privades i públiques a tocar de les rieres on la franja de protecció i la servitud de pas lateral ha creat diversos conflictes o no ha estat ben resolta.


Valoració

A grans trets, els projectes urbanístics i d’obres que es van tramitar presentaven mancances i un acusat desconeixement ambiental de la singularitat de la riera on s’havia d’actuar. Les propostes que es van fer eren les convencionals que s’utilitzaven en altres indrets del territori català i no es va realitzar un estudi rigorós i profund de la singularitat del sistema hidrogràfic que tenim al massís del Garraf. A més, no es va fer una generosa difusió pública del que es preveia fer i no hi va haver debat entre la ciutadania. Tenim un exemple recent a la innecessària canalització puntual de la riera de Can Figueres a tocar del camí Ral.

Les al·legacions que en el seu moment van tramitar els grups que estaven a la oposició i les entitats culturals i ecologistes als diferents projectes, incidien en aquestes deficiències i engrescaven als equips redactors a fer aportacions que milloressin les mancances que es detectaven. Malauradament, en cap cas, ni els polítics al govern ni els tècnics, van tenir en compte les observacions que es van fer.

Proposta

Estem davant d’un tema sensible, ecològicament parlant, on les propostes d’intervenció a la riera de Begues han de facilitar un generós debat entre la ciutadania i les administracions implicades. 

Recordem que a data d’avui tenim sobre la taula:
  • Un informe i un decret per tal de redactar un “Estudi inundabilitat de les rieres i torrents de la conca de la riera de Begues”
  • Un informe i un decret per tal de redactar la “Diagnosi i estratègies en relació amb problemes d’inundabilitat generats pels cursos d’aigua que travessen el nucli urbà” 
Recomano una atenta lectura d’aquests documents d’encàrrec i els raonaments que es donen per a la seva realització. En alguns paràgrafs la justificació no deixa de ser sorprenent.

Crec necessari que el redactat final d’aquests documents tècnics, l’Estudi i la Diagnosi, es donin a conèixer a la ciutadania i alhora aprofitar el seu contingut per poder fer una relectura històrica dels documents que he referenciat al començament i poder treure’n unes bones i raonades conclusions.

Tanmateix, crec que l’inexistent Pla Especial Rieres hauria de ser el referent a tenir en compte i a reivindicar. En el seu moment, a l’any 1997,  ja es va fer una molt bona aposta. 

Fem tard!

dimecres, 10 de juny de 2020

L'habitatge de promoció pública a Begues

ACTUALITAT

Al Ple municipal del mes d'abril va sortir el tema dels habitatges de promoció publica i es va explicar la proposta de modificació puntual del Pla General que es vol fer a l'entorn de l'Escorxador, on es preveuen ubicar 33 habitatges protegits. El debat (el podeu seguir a la videoacta del Ple d'abril de 2020 des del minut 6 al 43) no va anar més enllà de les queixes dels grups polítics que estan a l'oposició pel fet de no conèixer com serien els futurs habitatges, com es gestionarien o si serien de venda o de lloguer. Al Ple de febrer de 2019 també es va plantejar aquest mateix tema (ho podeu seguir a la videoacta del Ple de febrer de 2019 del minut 1:28 al 2:20), però feia vuit anys que el tema del habitatge públic no havia estat motiu de debat en un Ple municipal.

L'argument més rellevant del Ple d'aquest any ha estat l'explicació que va donar l'equip de govern entorn als vuit anys d'inactivitat en aquesta matèria. Formulen que no han trobat institucions o entitats que d'alguna manera es vulguin fer càrrec de la construcció i gestió d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament soterrat de promoció pública al solar on està actualment l'estacionament provisional del Centre Cívic, a la Parellada. S'ha de tenir en compte que des de l'any 2008 tenim un avantprojecte prou detallat de la proposta de l'edifici i els seus habitatges.

Imatge 1: Planta tipus de l'avantprojecte de 16 habitatges HPO de lloguer. Direcció General d'Habitatge, 2008
Imatge 1: Planta tipus de l'avantprojecte de 16 habitatges HPO de lloguer. Direcció General d'Habitatge, 2008

Actualment, s'estan construint un parell d'habitatges protegits amb la reforma i rehabilitació de Cal Purrós, al Raval d'en Martí. Aquest projecte es va iniciar el 2015 i les obres encara no estan acabades. Aquesta construcció es va aprovar per decret d'alcaldia i per aquest motiu no hi va haver cap tipus de debat al Ple. La despesa total per a l'administració pública, inclosa l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, serà de quasi 400.000,00€ i l'amortització serà molt minsa, coneixent els preus de lloguer dels futurs dos habitatges de promoció pública.


ACLARIMENT

No s'acaben d'entendre els arguments que es donen al Ple que justifiquin que una promoció de 16 habitatges a la Parellada amb una superfície construïda total de 1.150m² no pugui ser factible (diuen que no surten els números) i que, per altra banda, la construcció de tres edificis independents amb 11 habitatges i una superfície construïda de 800m² cadascun a la zona de l'escorxador, si que ho pugui ser. Si fem una simple divisió, en els dos casos surt la xifra de 72m²/habitatge. Podria ser que el volum total de la promoció dels tres edificis totalment independents abarateixi els costos per una gestió conjunta, però la incidència econòmica crec que és irrellevant.

En totes les promocions d'habitatges protegits, l'administració local ha d'anar a buscar suport econòmic a entitats supralocals. Tot i això, encara no sé veure on està la dificultat per construir a curt termini a la zona d'estacionament provisional del Centre Cívic. A més, a la Parellada i en cas d'un possible acord, les obres podrien començar aviat, ja que la qualificació urbanística està aprovada definitivament i la propietat del sòl és de l'Ajuntament. Mentre que, en el cas de l'Escorxador (consulteu aquí l'aprovació provisional), el tema s'allargarà en el temps i en el millor dels casos no es podrà començar a construir fins a finals del 2023, ja que el tema urbanístic encara no està resolt, els terrenys on es pretén edificar no són de propietat municipal i alhora estaran subjectes a un complicat projecte de reparcel·lació, on totes les parts implicades s'han de posar d'acord.


DEBAT

Observant l'escassa informació sobre els habitatges protegits que tenen els regidors a la oposició, i de rebot la ciutadania sobre els habitatges protegits, crec que el tema es prou rellevant per tal que es produeixi un debat sobre el futur de l'habitatge de promoció pública al nostre municipi. S'han fet proclames a les eleccions municipals i anuncis en diverses publicacions, però no s'ha entrat a fons en com tenim el tema urbanístic en general, quin tipus d'habitatge i amb quines prestacions els volem.

En el darrer escrit del mes de maig d’aquest blog, plantejava el tema de la declaració de caducitat dels Plans Parcials. D'alguna manera proposava redefinir el planejament per donar cabuda en forma prioritària a la previsió habitatges protegits tant pel que fa a la seva tipologia com a la seva bona ubicació.

A nivell d'anècdota, relacionat amb la manca d'informació que tenim, observo que a la web municipal no hi ha cap secció que tingui cura o informi sobre l'habitatge protegit. Només se veure que hi ha una regidoria d'habitatge.


CONCLUSIÓ

Durant aquests darrers vuit anys, els esforços de les inversions a nivell local no s'han adreçat cap a aquest tema del habitatge protegit. S'han orientat a objectius per crear un equipament per a gent gran al carrer Ferran Muñoz, a reurbanitzar el camí Ral, a la creació del Parc Metropolità de la Costeta, a nous vestidors del camp de Futbol, a una costosíssima rehabilitació per aconseguir només dos habitatge protegits al Raval d'en Martí... però no a atendre a una necessitat bàsica com es el dret a l'habitatge de col·lectius locals que ho necessiten.

Adjunto un document annex on es detalla una breu cronologia relacionada amb els habitatges de promoció pública a Begues.

dimarts, 5 de maig de 2020

Declaració de caducitat dels Plans Parcials urbanístics de Begues

ANTECEDENTS

A meitats del 2019 es va fer públic, a la web l’Ajuntament de Begues, l’acord nº4 de la Junta de Govern Local 14/2019 (vegeu l'acta aquí), on s’aprovava un esborrany de conveni per a la compra d’una finca per l’ampliació de la zona esportiva , acompanyat d’un informe tècnic. Ha estat a resultes de conèixer aquests documents que vaig observar que s’havia formalitzat, a principis del 2019, la primera Declaració de Caducitat corresponent a l’expedient urbanístic  d’un pla parcial a Begues. En concret, es tractava del Pla Parcial de Santa Eulàlia 2 amb una proposta d’urbanització on s’encabien 20 habitatges i que no es podrà tirar endavant amb el termes que s’havia plantejat fa més de 15 anys.

Coneixent la rellevància que comportava aquesta tramitació administrativa i que obliga a l’Ajuntament a arxivar l’expedient, vaig formalitzar un prec en data 23 d’octubre de 2019 (ENTRA 2019-8289, el qual encara no ha rebut resposta) adreçat a l’alcaldia. Allí demanava conèixer l’esborrany del conveni que justificava la compra de la parcel·la i alhora plantejava que hi havia tres altres Plans Parcials on també caldria tramitar la Declaració de Caducitat.

Ha passat més de mig any sense rebre resposta i sense que l’equip de govern hagi fet saber a la ciutadania aquest important precedent que pot ser una bona eina per reconduir les expectatives de creixement del nostre entorn immediat. És per aquest motiu que, en les següents línies, es desenvoluparan els aspectes més rellevants per entendre aquests fets.

QUÈ VOL DIR "DECLARACIÓ DE CADUCITAT"?

La Declaració de Caducitat d’un Pla Parcial (PP) ve a dir que, si uns tràmits urbanístics es van fer fa molt temps i fins ara no s’han desenvolupat, perden la seva efectivitat administrativa ja que no s’han portat a terme en uns terminis raonables. En el cas que aquests es volguessin reprendre’I una vegada esgotats els terminis, s’hauria de començar de nou.

Tot això està regulat, entre altres textos legislatius, per l’article 92.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de l’any 2012 i l’article 92 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques.

Imatge 1: Plànol del Pla Parcial de Santa Eulàlia 2, al qual se li ha aplicat la Declaració de Caducitat. Font: Ajuntament de Begues

A Begues tenim el P.P. de Santa Eulàlia 2 (Imatge 1), al qual ja s’ha aplicat la Declaració de Caducitat. També tenim altres tres PP que fa molts anys que es van tramitar i que encara ara no s’han desenvolupat com són: La Sínia (Imatge 2), Can Térmens (Imatge 3) i la plana de Mas Ferrer (Imatge 4). L’entitat cultural Centre d’Estudis Beguetans (CEB), conscient d’aquesta problemàtica urbanística que afecta el futur del nostre terme municipal, va tramitar en data 14 de febrer d’aquest any una petició adreçada a la Comissió Territorial i d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, ja que és l’administració que té competències en aquests temes. En aquesta petició feia una sol·licitud expressa per tal que es tingués en compte aquesta casuística i s’apliqués el que està establert per llei.   

Imatge 2: Plànol del Pla Parcial de la Sínia, pendent d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització. Font: Ajuntament de Begues
Imatge 3: Plànol del Pla Parcial de Can Térmens, aprovat però no desenvolupat. Font: Ajuntament de Begues
Imatge 4: Plànol del Pla Parcial de la plana de Mas Ferrer. Font: Ajuntament de Begues

QUÈ PLANTEGEN ELS PLANS PARCIALS?

En el cas de Begues, els PP plantegen que un sòl urbanitzable passi a urbà en base a una tramitació i execució urbanística. La capacitat econòmica per desenvolupar-los és el tema més rellevant de tots i aquí està la raó per la qual molts dels quals no s’han engegat. El Pla General (PG) de Begues de l’any 1997 preveia onze PP a desenvolupar en vuit anys,  dels quals només s’han desenvolupat dos en 27 anys: Mas Pasqual i la Parellada, i encara no estan consolidats en la seva totalitat. Per tant en trobem amb un potencial afegit de nou possibles plans parcials pendents de desenvolupar.

Imatge 5: Relació de tots els Plans Parcials que preveu el Pla General d'Ordenació de Begues. S'indica la seva ubicació, l'estat en què es troben i el número d'habitatges (h) que s'hi preveuen. Font: Ajuntament de Begues

Aquesta gran quantitat d’expectatives de creixement en nou PP representa un potencial aproximat de 517 habitatges, la majoria en un model d’edificació unifamiliar aïllada o aparellada. També es preveuen espais per a equipaments, zones verdes i nous vials, com a tots el PP que es desenvolupen arreu del territori català.

Els tres PP pels quals el CEB demana la Declaració de Caducitat preveuen un total de 183 habitatges: 62 a La Sínia, 92 a can Térmens i 29 a la plana de Mas Ferrer. A Santa Eulàlia 2, que ja té la Declaració de Caducitat, hi havia previstos 20 habitatges.

COMENÇAR DE NOU?

Sí, plantejo començar de nou i reconduir les propostes de planejament que es van tramitar i aprovar fa més de 15 anys. En cap moment es demana que les propietats perdin els drets urbanístics que van obtenir per llei en base al PG de 1997. El que  proposo és crear un nou debat social i encarrilar el model de creixement en base als nous reptes que ens planteja la sostenibilitat, ja que la ciutadania serà la receptora d’allò que s’urbanitzi, es construeixi i que alhora ho haurà de gestionar i mantenir en un futur.  

Dins d’aquest debat, i per qui estigui interessat en aprofundir en aquests temes de creixement, decreixement i sostenibilitat, us passo un enllaç a amb un interessant document que es va fer públic el mes de març per la plataforma S.O.S. Baix Llobregat i l’Hospitalet on s’exposa el resum de les al·legacions a l'Avanç de Planejament del Pla Director Urbanístic  Metropolità i que el terme municipal de Begues en forma part.

CONCLUSIÓ

El Pla General de Begues de 1997 ja té 23 anys de vida, ha plogut molt des de llavors i, veient com està la situació general de l’urbanisme a casa nostra, crec que convindria conservar l’essència del Pla General però reconduint i introduint les modificacions que calguin per adaptar-lo a les noves exigències mediambientals i de sostenibilitat, i sobretot per tal que la ciutadania pugui participar activament en la definició d’allò que ens volem trobar en un futur.

Recordo, a l’any 1996, les dificultats per accedir a la documentació del que s’estava gestant pel Pla de 1997 i els entrebancs que posaven els gestors municipals per tal que no poguéssim participar en el debat Avui en dia, però,  la dinàmica i la possibilitat de participació han canviat, en part pel fet de disposar de les noves tecnologies de comunicació.

Però Declarar la Caducitat dels tres Plans Parcials que estan encallats ha de ser el primer pas que cal fer.