dijous, 10 de maig del 2012

Estalvi i eficiència

Una de les apostes més importants en les quals es va implicar el grup local d’ICV durant la legislatura 2007-2011 va ser intentar optimitzar les despeses que es generen en els equipaments públics. L’objectiu era disminuir les factures de personal, consum energètic i manteniment d’aquests equipaments.

La implantació de la biomassa per a obtenir aigua calenta i calefacció va ser una de les principals mesures que es van prendre. Segons les últimes dades de les quals disposem, les factures que ara es paguen per aquests conceptes a l’escola pública, a la llar d’infants, als vestidors del camp de futbol i de tot el complex esportiu de la piscina coberta, han disminuït a la meitat en els últims 12 mesos. Aquests estalvi és encara més significatiu si es té en compte que darrerament el increment del cost de l’energia que prové dels derivats del petroli ha estat molt important.

També es va fer l’aposta d’intentar encabir en un únic equipament de gran eficiència energètica bona part de les diferents activitats culturals i cíviques que estan disperses al municipi. S’ha de tenir en compte que en el Centre Cívic i Biblioteca també s’ha optat per la biomassa com a font d’energia per a satisfer les necessitats de calefacció i aigua calenta.

Aquesta important iniciativa per un equipament cultural i cívic es va començar a gestar a partir del l’any 2007, formant part d’un projecte polític per Begues. Fins aleshores s’havien fet millores importants en temes d’equipaments esportius, de la policia, dels bombers, del cementiri i també per finançar les rotondes de la variant. Però en temes culturals i energètics no s’havia fet res de rellevant. Al nostre entendre era la assignatura pendent.

És fàcil fer mofa, des d’alguns grups polítics integrants de l’equip de govern, d’un equipament cultural com és el Centre Cívic sense oferir alternatives. Pel que sembla, preferirien tirar-lo a terra mentre la cultura d’aquest poble estigui en mans d’uns quants grups influents.

Que es posi en qüestió el seu manteniment i gestió és totalment lícit, però també s’ha de dir que les fórmules per a la seva gestió publica hi són i són possibles. No avançarem en aquest tema si es deixen d’ingressar els 140.000,00 € anuals provinents de les rebaixes del impost de vehicles de tracció mecànica que s’han aprovat en les darreres ordenances fiscals i si no s’han previst partides prioritàries per a temes de gestió del Centre Cívic dins del pressupost de 2012.

La proposta que fa el grup municipal de Gent de Begues d’abocar esforços i diners en millorar alguns dels vells edificis que actualment estan destinats a equipaments és lloable per tal de preservar el patrimoni municipal. Però cal tenir en compte que el cost que s’ha de pagar per aconseguir una millor eficiència funcional i energètica d’aquests equipaments dispersos és molt costosa d’aconseguir. Les recents directives europees exigeixen l’eficiència dels edificis públics abans de 2018.(*). Nosaltres, el poble de Begues, ja ho haurem assolit segons es dedueix del document “Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Begues” i del qual es va donar compte al Ple municipal del mes de març. Tot això gràcies a l’empenta que el grup local de ICV va fer en el seu moment.

Maig de 2012


(*) Desprès del 1 de desembre de 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i siguin de propietat publica, seran edificis de consum d’energia quasi nul. La Directiva europea 2010/31/UE defineix un “edifici de consum d’energia quasi nul” com un edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt la quantitat de la qual nul·la o molt baixa d’energia requerida hauria d’estar coberta, en una molt ample mesura, per energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables produïda in situ o a l’entorn.

Vegeu també l’Alternatiu nº 20 d’abril de 2010 on esmentàvem la màxima qualificació d’eficiència energètica del edifici.

Durant la legislatura 2007-2011 en Jordi Dolz ha estat Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge del govern municipal, essent alcalde en Ramon Guasch.