dimecres, 10 de juny del 2020

L'habitatge de promoció pública a Begues

ACTUALITAT

Al Ple municipal del mes d'abril va sortir el tema dels habitatges de promoció publica i es va explicar la proposta de modificació puntual del Pla General que es vol fer a l'entorn de l'Escorxador, on es preveuen ubicar 33 habitatges protegits. El debat (el podeu seguir a la videoacta del Ple d'abril de 2020 des del minut 6 al 43) no va anar més enllà de les queixes dels grups polítics que estan a l'oposició pel fet de no conèixer com serien els futurs habitatges, com es gestionarien o si serien de venda o de lloguer. Al Ple de febrer de 2019 també es va plantejar aquest mateix tema (ho podeu seguir a la videoacta del Ple de febrer de 2019 del minut 1:28 al 2:20), però feia vuit anys que el tema del habitatge públic no havia estat motiu de debat en un Ple municipal.

L'argument més rellevant del Ple d'aquest any ha estat l'explicació que va donar l'equip de govern entorn als vuit anys d'inactivitat en aquesta matèria. Formulen que no han trobat institucions o entitats que d'alguna manera es vulguin fer càrrec de la construcció i gestió d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament soterrat de promoció pública al solar on està actualment l'estacionament provisional del Centre Cívic, a la Parellada. S'ha de tenir en compte que des de l'any 2008 tenim un avantprojecte prou detallat de la proposta de l'edifici i els seus habitatges.

Imatge 1: Planta tipus de l'avantprojecte de 16 habitatges HPO de lloguer. Direcció General d'Habitatge, 2008
Imatge 1: Planta tipus de l'avantprojecte de 16 habitatges HPO de lloguer. Direcció General d'Habitatge, 2008

Actualment, s'estan construint un parell d'habitatges protegits amb la reforma i rehabilitació de Cal Purrós, al Raval d'en Martí. Aquest projecte es va iniciar el 2015 i les obres encara no estan acabades. Aquesta construcció es va aprovar per decret d'alcaldia i per aquest motiu no hi va haver cap tipus de debat al Ple. La despesa total per a l'administració pública, inclosa l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, serà de quasi 400.000,00€ i l'amortització serà molt minsa, coneixent els preus de lloguer dels futurs dos habitatges de promoció pública.


ACLARIMENT

No s'acaben d'entendre els arguments que es donen al Ple que justifiquin que una promoció de 16 habitatges a la Parellada amb una superfície construïda total de 1.150m² no pugui ser factible (diuen que no surten els números) i que, per altra banda, la construcció de tres edificis independents amb 11 habitatges i una superfície construïda de 800m² cadascun a la zona de l'escorxador, si que ho pugui ser. Si fem una simple divisió, en els dos casos surt la xifra de 72m²/habitatge. Podria ser que el volum total de la promoció dels tres edificis totalment independents abarateixi els costos per una gestió conjunta, però la incidència econòmica crec que és irrellevant.

En totes les promocions d'habitatges protegits, l'administració local ha d'anar a buscar suport econòmic a entitats supralocals. Tot i això, encara no sé veure on està la dificultat per construir a curt termini a la zona d'estacionament provisional del Centre Cívic. A més, a la Parellada i en cas d'un possible acord, les obres podrien començar aviat, ja que la qualificació urbanística està aprovada definitivament i la propietat del sòl és de l'Ajuntament. Mentre que, en el cas de l'Escorxador (consulteu aquí l'aprovació provisional), el tema s'allargarà en el temps i en el millor dels casos no es podrà començar a construir fins a finals del 2023, ja que el tema urbanístic encara no està resolt, els terrenys on es pretén edificar no són de propietat municipal i alhora estaran subjectes a un complicat projecte de reparcel·lació, on totes les parts implicades s'han de posar d'acord.


DEBAT

Observant l'escassa informació sobre els habitatges protegits que tenen els regidors a la oposició, i de rebot la ciutadania sobre els habitatges protegits, crec que el tema es prou rellevant per tal que es produeixi un debat sobre el futur de l'habitatge de promoció pública al nostre municipi. S'han fet proclames a les eleccions municipals i anuncis en diverses publicacions, però no s'ha entrat a fons en com tenim el tema urbanístic en general, quin tipus d'habitatge i amb quines prestacions els volem.

En el darrer escrit del mes de maig d’aquest blog, plantejava el tema de la declaració de caducitat dels Plans Parcials. D'alguna manera proposava redefinir el planejament per donar cabuda en forma prioritària a la previsió habitatges protegits tant pel que fa a la seva tipologia com a la seva bona ubicació.

A nivell d'anècdota, relacionat amb la manca d'informació que tenim, observo que a la web municipal no hi ha cap secció que tingui cura o informi sobre l'habitatge protegit. Només se veure que hi ha una regidoria d'habitatge.


CONCLUSIÓ

Durant aquests darrers vuit anys, els esforços de les inversions a nivell local no s'han adreçat cap a aquest tema del habitatge protegit. S'han orientat a objectius per crear un equipament per a gent gran al carrer Ferran Muñoz, a reurbanitzar el camí Ral, a la creació del Parc Metropolità de la Costeta, a nous vestidors del camp de Futbol, a una costosíssima rehabilitació per aconseguir només dos habitatge protegits al Raval d'en Martí... però no a atendre a una necessitat bàsica com es el dret a l'habitatge de col·lectius locals que ho necessiten.

Adjunto un document annex on es detalla una breu cronologia relacionada amb els habitatges de promoció pública a Begues.