dimarts, 14 de juliol del 2020

Les Rieres de Begues i l'Urbanisme

Antecedents 

En els darrers anys s’han tramitat diversos documents urbanístics i d’obres que d’alguna manera han incidit en la intervenció humana a l’entorn immediat dels espais fluvials de Begues. Entre aquests espais tenim la riera de Begues i les rieres de menor entitat que hi conflueixen, com la de l’Alzina, la de Can Figueres, la de Can Sadurní, la de Can Térmens, la de Mas Ferrer, la de Puigvoltor i la de la Clota, entre altres.

Imatge 1. Rieres i afluents de l'àrea urbana del municipi de Begues. Elaboració pròpia. Cliqueu aquí per una major resolució.

Per tal que hom pugui indagar i valorar les aportacions que s’han fet en el decurs dels últims anys, he fet una tria d’aquests documents on es detalla cronològicament una data de referència. D’aquesta manera se’n poden treure conclusions que ajuden a entendre i valorar la Diagnosi i Estudi d’Inundabilitat que ha encarregat l’equip de Govern de l’Ajuntament, i que segurament es donarà a conèixer a curt termini. La data d’entrega d’aquest document estava fixada a meitats de febrer de 2020.

Relació de documents urbanístics:


15/10/1997
S’aprova definitivament del Pla General de Begues on, a la seva memòria, s’esmenta la conveniència de redactar un Pla Especial Rieres. No realitzat.

05/04/2000
S’aprova el projecte constructiu de desviament provisional de la carretera al seu pas pel centre de la població. Al recorregut de la Variant es fa una agosarada proposta d’intervenció a la riera de Begues amb importants canvis de traçat i la creació d’onze ponts per creuar-la. Durant el 2003 s’executa el projecte.

10/01/2001
S’aprova el Pla Parcial Can Térmens on es fa una proposta d’intervenció paisatgística a la riera de Begues amb la creació de dos ponts. No executat.

22/01/2001
S’aprova el Pla Parcial la Parellada on es fa una proposta d’intervenció paisatgística a la riera de Begues i la construcció d’un pont a la riera de mas Ferrer. Al 2007 s’executa el projecte.

08/11/2001
S’aprova el projecte constructiu de la nova depuradora, on es preveu una intervenció puntual a la riera de Begues amb la construcció d’un pont. El 2004 s’executa el projecte.

01/01/2007
Re-urbanització del passeig de l’Església i el carrer Major. Es fa una nova canalització de la riera de l’Alzina sota el passeig.

29/08/2013
Restauració i reforma Plaça Camilo Riu. Afecta a la canalització de la riera de l’Alzina al seu pas sota la pèrgola. Realitzat.

17/02/2014
Integració paisatgística del Centre Cívic i la Biblioteca Municipal a l’entorn de la riera de Begues. Realitzat.

13/11/2017
Canalització i cobriment d’un tram de la riera de Can Figueres. Realitzat.

14/03/2018
Modificació Puntual del Pla General al Pla General al Barri Campamà. Es preveu una intervenció paisatgística a la riera de Begues. En tràmit.

9/01/2019
Intervenció paisatgística al pas soterrat de la rotonda de Mas Ferrer on conflueixen la riera de la Clota i la de mas Ferrer. Realitzat 

Des de l’any 1997 s’han creat diverses construccions privades i públiques a tocar de les rieres on la franja de protecció i la servitud de pas lateral ha creat diversos conflictes o no ha estat ben resolta.


Valoració

A grans trets, els projectes urbanístics i d’obres que es van tramitar presentaven mancances i un acusat desconeixement ambiental de la singularitat de la riera on s’havia d’actuar. Les propostes que es van fer eren les convencionals que s’utilitzaven en altres indrets del territori català i no es va realitzar un estudi rigorós i profund de la singularitat del sistema hidrogràfic que tenim al massís del Garraf. A més, no es va fer una generosa difusió pública del que es preveia fer i no hi va haver debat entre la ciutadania. Tenim un exemple recent a la innecessària canalització puntual de la riera de Can Figueres a tocar del camí Ral.

Les al·legacions que en el seu moment van tramitar els grups que estaven a la oposició i les entitats culturals i ecologistes als diferents projectes, incidien en aquestes deficiències i engrescaven als equips redactors a fer aportacions que milloressin les mancances que es detectaven. Malauradament, en cap cas, ni els polítics al govern ni els tècnics, van tenir en compte les observacions que es van fer.

Proposta

Estem davant d’un tema sensible, ecològicament parlant, on les propostes d’intervenció a la riera de Begues han de facilitar un generós debat entre la ciutadania i les administracions implicades. 

Recordem que a data d’avui tenim sobre la taula:
  • Un informe i un decret per tal de redactar un “Estudi inundabilitat de les rieres i torrents de la conca de la riera de Begues”
  • Un informe i un decret per tal de redactar la “Diagnosi i estratègies en relació amb problemes d’inundabilitat generats pels cursos d’aigua que travessen el nucli urbà” 
Recomano una atenta lectura d’aquests documents d’encàrrec i els raonaments que es donen per a la seva realització. En alguns paràgrafs la justificació no deixa de ser sorprenent.

Crec necessari que el redactat final d’aquests documents tècnics, l’Estudi i la Diagnosi, es donin a conèixer a la ciutadania i alhora aprofitar el seu contingut per poder fer una relectura històrica dels documents que he referenciat al començament i poder treure’n unes bones i raonades conclusions.

Tanmateix, crec que l’inexistent Pla Especial Rieres hauria de ser el referent a tenir en compte i a reivindicar. En el seu moment, a l’any 1997,  ja es va fer una molt bona aposta. 

Fem tard!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada