dilluns, 25 de setembre del 2023

Ocupació del subsòl a la nova zona verda de l'Escorxador

A la secció de Política local del blog, i en concret a la temàtica d'“Habitatge públic i de protecció oficial”, hi podeu trobar tres articles (Habitatges assequibles a l'entorn de l'Escorxador, L'habitatge de promoció pública a Begues i Viabilitat dels habitatges públics o de protecció oficial a Begues) que incideixen, entre altres temes, en les mancances que vaig observar a les diverses previsions que envoltaven la promoció d’habitatges i d’aparcaments de vehicles al voltant de l'Escorxador. 

També es feia esment que els diferents estudis de viabilitat que s’estaven fent no s’havien divulgat públicament i, a més, s’havien començat a redactar després de l’aprovació definitiva de "La Modificació Puntual del Pla General núm. 27 l’Escorxador" (MPPGO 27), que era la nova figura de planejament on ja estaven definits de forma molt precisa els paràmetres urbanístics.

La novetat que s'esmenta en aquest quart article d’opinió arriba l’agost d’aquest any de resultes del "Conveni amb INCASOL i l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) per a la promoció d’habitatges de protecció oficial al polígon d’actuació l’Escorxador del mes de febrer de 2023". L’equip de govern municipal va demanar assessorament jurídic extern a l’ajuntament per tal de formular "La constitució de la concessió administrativa de caràcter gratuït a favor de l’INCASOL sobre la porció de terreny del subsol de la zona qualificada de zona verda del projecte de reparcel·lació del PA-11 l’Escorxador".

És a dir, es preveu ocupar una part del subsòl de la nova zona verda de titularitat pública definida al planejament recentment aprovat (MPPGO 27) per encabir l’aparcament que no tenien cabuda dins dels perímetres de les edificacions projectades. 

Aquesta proposta d’ocupació del subsòl no havia quedat clarament definida ni representada gràficament a cap de les nou aprovacions administratives que s’han fet durant aquests darrers anys: ni en tramitar la MPPGO 27, ni per definir el projecte de reparcel·lació i tampoc per projectar el projecte d’urbanització. 

Tan sols es pot observar en els Estudis previs de 33 habitatges de protecció oficial, 6 habitatges de renda lliure i pàrquing al Camí Ral i avinguda de Sitges de Begues, un document sense valor normatiu, que de forma molt detallada es veu aquesta ocupació del subsòl de la zona verda. 

Aquests Estudis previs i un Estudi necessitat habitatge assequible al municipi de Begues estaven inclosos dins de la documentació complementària que s'ha fet servir per signar fa poc el conveni amb INCASOL i l’AHC.

Figura 1: Plànol 5 dels Estudis Previs, corresponents a les plantes baixes i la zona verda. Amb molta atenció es pot observar l'únic indici en tot el document que destaca l'elevació que provoca la ubicació i ampliació de l'aparcament: del bloc d'habitatges a la part inferior del plànol en surt una plataforma elevada (de color marró). Font: Ajuntament de Begues.
No deixa de ser enrevessat el que es pretén fer: Ocupar el subsòl d’una zona recentment definida com a zona verda de titularitat pública, tot i que hi ha un article de la normativa del Pla General que recentment s’ha modificat (de forma expressa) i que d’alguna manera ho possibilita. Tanmateix, tot plegat és poc coherent, perquè segurament s’haurà de modificar el projecte de reparcel·lació i el d’urbanització, tenint en compte que les previsions d’acabat superficial de la zona verda canvien en implantar el soterrani a una bona part del verd públic (vegeu les Figures 1 i 2). Alhora, crearà un precedent per tal que futures propostes d’ocupar zones verdes de titularitat pública puguin obtenir les mateixes facilitats i desvirtuar el que s'entén com a verd públic, zona verda o espai lliure.

Figura 2: Plànol 8 dels Estudis Previs. Detall de l'aparcament i l'ampliació que s'haurà de realitzar, ocupant el subsòl de la zona verda. Amb facilitat es pot encaixar l'aparcament a la Figura 1 a partir de l'escala i ascensor que hi baixa. Font: Ajuntament de Begues.

A més, tal com es veu als plànols dels Estudis previs, s’haurà de crear una plataforma elevada a la zona verda per tal de possibilitar i encabir l’aparcament soterrat, limitant les possibilitats de formalitzar una planera zona enjardinada. 

Aquesta dificultat per encabir l’aparcament ja va ser esmentada en un article de 2020, on s’avisava que la tipologia d’edificis aprovada inicialment no facilitava resoldre com encabir els vehicles automòbils necessaris per a aquesta promoció d’habitatges.

No es va saber valorar les raonades observacions que es van fer i ara tenim un entrebanc per resoldre.  


____________________________________________________

 

Nota: Per a qui vulgui aprofundir en el tema de la problemàtica actual de l’habitatge a Begues, pot consultar el Programa d’actuació municipal d’habitatge, de juliol de 2019, redactat per la Diputació de Barcelona.

1 comentari: